ปี 2546

การขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับตลาดรถยนต์ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น และบวกกับสภาวะการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีทิศทางที่ดี
ขึ้น ทางบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด มีการขยายกำลังการผลิต โดยการเพิ่มเครื่องจักร ทางบริษัทฯ จึงได้นำเข้าเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ CNC ( Computer New Numerical Control ) ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งแบบที่นำเข้ามาใช้ มีทั้งแบบ CNC Machining Center ซึ่งเป็นเครื่องกัดอัตโนมัติ และ CNC LATHE หรือเครื่องกลึงอัตโนมัติ โดยเครื่องจักรทั้งสองแบบนี้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีใช้ในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว และเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยการนำเข้าเครื่อง CMM Machine Size 700 x 700 m/m ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัด ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นยำสูง และเป็นที่ยอมรับระดับสากล ทางบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรดังที่กล่าวมาดัง Schedule ดังนี้

2003
Description
Quantity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. CNC Machining
3 Unit
17/4/03
2. CNC Lathe
2 Unit
4/9/03
3. CMM
1 Unit
27/9/03


การเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อสร้างความร่วมมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมประเภทอื่น โดยทางบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2546
และในปลายปี 2546 บริษัทฯ มีแผนที่จะทำการขอการรับรองด้านคุณภาพ QS 9000

ปี 2547

เพื่อ Support การเติบโตของตลาดรถยนต์ และบริษัทฯ ทางผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีแผนในการขยายโรงงาน ในปี 2547 โดยการสร้างอาคาร ขนาด 3-4 ชั้น เพื่อใช้เป็นส่วนสำนักงาน โรงอาหาร และโรงงาน รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่พนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัดยินดี และมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน และพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้ทัดเทียม กับนานาชาติทั่วโลก มาร่วมงานกับเรา ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือมาสมัครด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย, E-mail เรายินดี และพร้อมจะร่วมงานกับ


 
 
 

Copyright (c) 2001 Sangrompo Autopart Co.,Ltd.