เส้นทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ


อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัดนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมุ่งสร้างประสิทธิภาพ และศักยภาพในด้านต่างๆ ของการดำเนินงานในทุกระบบ อาทิ ด้านการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดังโครงการต่อไปนี้

โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (โครงการ 13)
โครงการพัฒนาระบบวินิจฉัย และให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ (ครั้งที่ 1)
โครงการพัฒนาผุ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ระยะที่ 1)
โครงการเงินสบทบจ้างที่ปรึกษา Consultancy Fund (CF) เพื่อจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน QS 9000
โครงการพัฒนาระบบวินิจฉัย และให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต (Automotive Technology Build Up Program)

ปี 2544

ทางบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2544 จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมาตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร
ในปีเดียวกันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้นก็คือ คุณวิชัย แสงร่มโพธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2544 จาก พล.อ.
ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ ทำให้บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมมากขึ้น

ปี 2545

ทางบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ชุบชีวิตธุรกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจไทย ให้สามารถแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ ยกระดับปรับปรุงความสามารถในการประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยจัดนักวินิจฉัยสถานประกอบการเข้าวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และปัญหาของกิจการ ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มาก


                
    ปี 2546 >>
 
 

Copyright (c) 2001 Sangrompo Autopart Co.,Ltd.