บริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด จดทะเบียน ในรูปบริษัท เมื่อปี 2535 ด้วยทุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ก่อตั้งโดยกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน
คือ คุณวิชัย แสงร่มโพธิ โดยมีรากฐานมาจากธุรกิจโรงกลึงเดิม ที่ประกอบการในรูปร้านค้า
ชื่อ "ร้าน ช.การช่าง" ซึ่งก่อตั้งขึ้น ในปี 2519 โดยพี่ชายของ คุณวิชัย

        คุณวิชัย ได้เข้ามาบริหารงานของร้าน ช.การช่างเต็มตัว เมื่อปี 2521 เมื่อพี่ชายตัดสิน
ใจที่จะไม่ดำเนินงานต่อและคุณวิชัย ได้ขยายกิจการจนมีลูกค้าประจำ ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่
อยู่ในธุรกิจติดตั้งแอร์รถยนต์ โดยเฉพาะในตลาดAfter-Market ทั้งนี้ยอดขายในช่วงปี
2521-2524 ประมาณเดือนละ 30,000 บาท ในปี 2525 ได้ย้ายร้าน ช.การช่างมาอยู่ที่
ถนนสี่พระยา และขยายธุรกิจ จนมียอดขายประมาณ เดือนละ 120,000 บาท
        ในราวปี 2527 ร้าน ช.การช่าง ได้ขยายช่องทาง การขยายเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
โดยได้ร่วมกับ บริษัท ฟอร์มูล่าแอร์ จำกัด เสนอชุดติดตั้งแอร์รถยนต์ ISUZU Z 2200 ให้กับ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในขณะนั้นผลิตภัณฑ์ของร้าน ช.การช่าง pังใช้วัตถุดิบที่เป็น
เหล็กเชื่อม (Welding) ต่อมาได้ประสบความสำเร็จในการเสนอโครงการผลิต Pulley Crank
Chaft และ Pulley Water Pump ให้บริษัท สุโกศลมาสด้า อุตสาหกรรมรถยนต์ จำกัด
(SMMI)

        คุณวิชัย ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Bracket Compressor ที่ใช้วัตถุดิบเป็นเหล็กหล่อ
(Casting) ได้ ในปี 2528แต่ยังไม่มีทุนดำเนินการ จนกระทั่งปี 2533 จึงได้ทำการผลิตเป็น
Mass Production โดยเริ่ม จำหน่ายสินค้าได้ในราวปี 2536 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ได้รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ จาก SMMI ให้เป็น Maker ดีเด่นประจำปี

        ในปี 2542 ได้รวมร้าน ช.การช่าง เข้ากับบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด และผล
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้น และเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตอันนำมาซึ่งผลิต-
ภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นทางบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CAD
(Computer Aided Design) และ CAM (Computer Aided Manufacturing)ทำให้สามารถ
เตรียมแผนกระบวนการผลิต ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ส่วนในการผลิตจริงนั้น บริษัทฯ
ได้นำเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CNC (Computer New Numerical
Control) ที่มีความแม่นยำสูง และในปี 2544 ทางบริษัท แสงร่มโพธิ์ ออโต้พาร์ท จำกัด ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำ
ปี 2544 จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร และในปีเดียวกันผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ นั้นก็คือ คุณวิชัย แสงร่มโพธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผู้บริหารดี
เด่นประจำปี 2544 จาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ ทำให้บริษัท แสงร่มโพธิ์
ออโต้พาร์ท จำกัด ได้เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมมากขึ้น

 
 
 

Copyright (c) 2001 Sangrompo Autopart Co.,Ltd.